Zamówienia publiczne

Utworzono: poniedziałek, 08, grudzień 2014 Poprawiono: piątek, 30, grudzień 2016

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w formie zapytania ofertowego na "Dostawę paliw płynnych dla sprzętu transportowego KP PSP w Bartoszycach na 2017 rok". 

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Zapytanie ofertowe

Załączniki:

 Załączniki nr 1-3 (formularz ofertowy, formularz cenowy, oświadczenie wykonawcy)

 Załącznik nr 4 - (wzór umowy)

 

 

=========================================================================

Zapytanie ofertowe na dostawę paliw w 2016 r.

Zapytanie ofertowe na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi kompleksową realizację zadania pn.: „Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach”

Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach

Zapytanie ofertowe na dostawę paliw w 2015 r. 

 

Powered by FJT