Bezpieczne żniwa

 Zasady bezpieczeństwa w trakcie wykonywania prac polowych podczas żniw:

1. Należy zadbać o sprawność techniczną maszyn i urządzeń pracujących podczas żniw, maszyny pracujące po kilka godzin w upale przegrzewają się i często dochodzi do pożaru.

2. Podczas wykonywania prac polowych należy zabezpieczyć się w sprzęt gaśniczy , dobrze jest, gdy oprócz popularnych gaśnic dodatkowo zabezpieczymy się ciągnikami z pługami do oborywania miejsca pożaru oraz beczkowozami z wodą.

3. Urządzenia wydechowe silników spalinowych należy zabezpieczyć przed wylotem iskier, silniki spalinowe ustawiać na podłożu niepalnych, w odległości co najmniej 10m od materiałów palnych.

4. Należy ze szczególną rozwagą używać otwartego ognia, palenie tytoniu jest dozwolone jedynie w miejscach pozbawionych materiałów palnych.

5. W czasie naprawy maszyn przy użyciu spawarek i palników należy dodatkowo takie miejsce zabezpieczyć i dozorować jeszcze przez kilka godzin po skończeniu naprawy.

6. Podczas obsługi, a także napraw maszyn  i urządzeń palenie tytoniu jest zabronione.

Jak ustawiać prawidłowo sterty, stogi i brogi?

Przy ustawiany stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości:

1. Od budynków wykonanych z materiałów palnych – 30 m.

2. Od budynków wykonanych z materiałów niepalnych i pokryciu co najmniej trudno zapalnym – 20 m.

3. Od dróg publicznych i torów kolejowych – 30 m.

4. Od dróg wewnętrznych i od granicy działki – 10 m.

5. Od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia – 30 m.

6. Od lasów i terenów zalesionych – 100 m.

Wielkość sterty, stogu lub brogu z palnych produktami roślinnymi nie powinna przekraczać powierzchni 1000 m2 lub kubatury 5000 m3. Odległość między stertami, stogami lub brogami nie może być mniejsza niż – 30 m.

Wokół stert, stogów i brogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu pozbawioną materiałów palnych. Produkty roślinne należy składać w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie.

W przypadku konieczności składowania produktów niedosuszonych należy okresowo sprawdzać ich temperaturę.

Przypominamy, wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione !!!

Powered by FJT