Sezonowe czyszczenie przewodów kominowych

Utworzono: poniedziałek, 28, styczeń 2013 st. kpt. Piotr Kowalski


Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r.  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719, ze zmianami), w obiektach w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresie ich użytkowania:

- co najmniej raz na 3 miesiące od palenisk opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
- co najmniej raz na 6 miesięcy od palenisk opalanych paliwem ciekłym i gazowym (np. olejem opałowy, gazem ziemnym),
- co najmniej raz w miesiącu od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych (jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej),
- co najmniej raz w roku usuwa się również zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, ze zmianami) zobowiązuje ponadto właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego  instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Powered by FJT